DFK_8O06_заочка

 

Плани навчальної роботи студента заочної форми навчання в міжсесійний період

робочої програми, а також може пропонуватись студентом за погодженням з викладачем.

Також студенти у міжсесійний період мають можливість виконувати певні роботи у «День заочника», за встановленим Графіком та за попереднім записом:

отримати консультацію з дисципліни навчального плану, що вивчається у відповідному семестрі;

відпрацювати пропущені контактні заняття;

;

ліквідувати академічну заборгованість;

.

 

Основні компетентності, які набувають студенти у процесі виконання завдань у міжсесійний період:

 

Домашнє індивідуальне завдання (контрольна робота):

жавного фінансового контролю, розуміти його цілі і задачі та правові засади здійснення у сучасних умовах;

троль в Україні, та з’ясовувати їх місію і функції;

— зв’язання проблем і прийняття рішень із застосуванням креативного підходу;

— знання типових помилок і порушень, що виникають в обліковій системі суб’єктів господарювання;

.

 

2. Індивідуальне вибіркове завдання:

жавного фінансового контролю;

льних заходів.

— вміння проводити дослідження міжнародного характеру та масштабу;

— критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі.

 

Контрольна робота для студентів заочної форми навчання

 

Мета контрольної роботи – закріпити теоретичні знання з внутрішньогосподарського контролю, набути навичок роботи з різними джерелами інформації, реферативного викладу матеріалу, що вивчається, та вирішення практичних завдань.

Контрольну роботу виконують відповідно до навчального плану за одним з наведених варіантів завдань, який студент обирає за двома останніми цифрами номеру своєї залікової книжки згідно з табл. 1.

Таблиця 1

30

 

Номер залікової книжки необхідно вказати на титульній сторінці контрольної роботи. У разі відсутності цих відомостей контрольна робота повертається студенту без рецензування і не зараховується.

стандартних аркушів.

туденти заочної форми навчання виконані контрольні, домашні роботи, завдання з опрацювання нормативно-правових документів захищають під час індивідуальної консультативної роботи згідно з графіком.

 

 

 

 

 

 

»

 

№ п/п

Назва роботи

1

Індивідуальні заняття та консультації

2

Видача індивідуальних завдань студентам

3

Перевірка виконаних індивідуальних завдань та їх захист

4

Перевірка і захист контрольних робіт, що внесені на поточний контроль

Сесійний період

(заліковий тиджень)

 

Завдання 1.

.

Суть, завдання і функції державного фінансового контролю.

.

. Визначити суть порушень:

було виявлено наступне: залишок по касі на початок дня склав 150,00 грн. (ліміт каси згідно затвердженого установою банку повідомлення 250,00грн.). На протязі дня були проведені наступні господарські операції: надійшла готівка до каси від реалізації готової продукції в сумі 24 000,00 грн., в т.ч. ПДВ, від реалізації товарів в сумі 6 000 грн., в т.ч. ПДВ, від наданих послуг в сумі 1 200,00 грн., в т.ч. ПДВ; була видана готівка підзвітній особі для відряджень в сумі 100,00 грн., для придбання товарів в сумі 45,00грн; за об’явою була здана готівка на поточний рахунок банку в сумі 30 800,00 грн.

 

Завдання 2.

Порівняйте ревізію і державний фінансовий аудит. У чому їх відмінності?

України.

.

. Визначити суть порушень:

Допущені необумовлені виправлення в грошових документах: в прибутковому касовому ордері № 221 від 17 березня 2016 року сума 1500 грн. виправлена на 500 грн. (гроші надійшли за реалізовану картоплю від кіоску №1); у видатковому касовому ордері № 110 від 25 серпня 2016 року сума 300 грн. виправлена на 389 грн. (гроші виплачені і підзвіт експедитору Рогань Т.Т.); у видатковому касовому ордері № 45 від 10 вересня 2016 року сума 410 грн. виправлена на 470 грн. (гроші виплачені за трудовою угодою Дрозду Р.Ю.)

 

Завдання 3.

.

.

.

. Визначити результат інвентаризації каси:

Ліміт каси на підприємстві складає 250,00 грн. Протягом дня було отримано: за чеком 115000,00 грн. на виплату заробітної плати, виручка за реалізовану продукцію в сумі 244000,00 грн. в тому числі ПДВ; також протягом дня була видана заробітна плата на суму 14500,00 грн. і здана готівка до банку в сумі 23500,00 грн.

 

Завдання 4.

1. Методика контролю організації облікової роботи на підприємстві.

.

Завдання, нормативно-правова база, джерела інформації та напрями контролю грошових коштів, розрахункових і кредитних операцій.

. Визначити суть порушень:

120 грн. Перевірка показала, що вже вдруге протягом року виявлено, що підприємство занизило суму прибутку.

 

Завдання 5.

1. Методичні прийоми і способи документального контролю операцій на валютному рахунку підприємства.

.

України.

Визначити суть порушень:

Ревізійна комісія проводить інвентаризацію. Для вирішення виниклих проблем був запрошений її керівник.

Перелік проблем:

частина готової продукції надійшла на склад в час проведення інвентаризації ;

існують запасні частини, які ніде не враховані, так як комірник відносить їх до відходів;

од.

Комірник запропонував завершити інвентаризацію не в п’ятницю, а в понеділок рано;

На подвір’ї підприємства знаходиться велика кількість відходів (приблизно 9 т ). Вартість їх значна з точки зору мети контролю.

 

Завдання 6.

1. Джерела інформації та напрями контролю загальновиробничих витрат.

Контроль використання коштів державного бюджету Рахунковою палатою України.

Сутність та організаційно-правові засади державного фінансового аудиту, його види, цілі та місце в системі державного фінансового контролю.

. Визначити суть порушень:

р. замінено матеріально- відповідальну особу, в зв’язку з чим було проведено інвентаризацію ТМЦ. За результатами інвентаризації встановлено: недостачу матеріалів на 15 250 грн.(за обліковими цінами), з якої 8 100 грн. становить збиток, розрахований за відповідними нормами.

Після затвердження результатів інвентаризації були зроблені такі записи:

Дт 375 – Кт 20 – 15 250 грн.

Дт 947 – Кт 375 – 15 250 грн.

 

Завдання 7.

1. Пояснити як перевірити стан розрахунків з працівниками по заробітній платі.

Система державного внутрішнього фінансового контролю в Україні.

Система державного фінансового контролю та її основні елементи.

. Визначити суть порушень:

були виявлені наступні дані: при направленні у відрядження Іванова А.С. видана готівка авансом у сумі 430,00 грн. Після повернення з відрядження було складено авансовий звіт на суму 398,00 грн., а залишок невикористаної готівки було передано Калашник Т.О., яку було направлено у відрядження.

 

Завдання 8.

1. Поняття, цілі і методологія державного фінансового аудиту.

України.

Контроль правомірності здійснення статутної діяльності.

. Визначити суть порушень:

плата за комунальні послуги (водопостачання, опалення) 1200 грн.; капітальний ремонт устаткування цеху (первісна вартість14000 грн., залишкова вартість на 01.01 п.р. – 7000 грн.) 2800 грн.; поточний ремонт орендованого приміщення складу матеріалів 400 грн.; нарахована амортизація зданого в оренду автотранспорту 700 грн.

 

Завдання 9.

як основна форма державного фінансового контролю, її цілі і завдання; відмінність ревізії і державного фінансового аудиту.

Методика контролю фактичної наявності касової готівки і дотримання умов її збереження.

Контроль стану внутрішнього контролю за збереженням і використанням матеріальних запасів.

. Визначити суть порушень:

первісна вартість якого за даними обліку — 21 200 грн. ,нарахований знос за час експлуатації — 2 000 грн., ціна реалізації включаючи ПДВ — 24 000 грн. Дана ситуація в реєстрах бухгалтерського обліку підприємства ображена наступним чином:

Дт 377 – Кт 742 24000 грн.

Дт 131 – Кт 105 2000 грн.

Дт 311 – Кт 377 24000 грн.

 

Завдання 10.

.

Завдання, джерела інформації та основна законодавчо-нормативна база контролю витрат, доходів і фінансових результатів підприємства.

Суть податкового контролю та його організація. Нормативно-правова база і способи здійснення податкового контролю.

Визначити суть порушень:

 

Завдання 11.

1. Контроль надходжень і використання цільового фінансування підприємства.

Мета, основні завдання, нормативна база контролю використання коштів державного бюджету.

.

. Визначити суть порушень:

р.

 

Завдання 12.

1. Особливості організації і проведення контрольних заходів Рахунковою палатою України.

Мета, основні завдання, принципи і нормативно-правове регулювання державного внутрішнього фінансового контролю.

Об’єкти та суб’єкти державного фінансового контролю. Види і форми державного фінансового контролю.

. Визначити суть порушень:

600 грн., яка підлягає поверненню. На протязі терміну позивної давності тару постачальнику не повернуто. В обліку вона числиться на складі № 3 підприємства ЗАТ «А».

 

Завдання 13.

1. Перевірка стану внутрішнього контролю на підприємстві.

Інформаційне забезпечення контрольно-ревізійного процесу та його зміст.

Документальний контроль касових операцій.

. Визначити суть порушень:

.р. безкоштовно передала фірмі «КАП» основні засоби по первісній вартості 25 400 грн., сума нарахованого зносу складає 12 300 грн..

У бухгалтерському обліку фірми «ТОР» відображено:

1) Д-т 976 «Списання необоротних активів» – 13 100 грн.

К-т 10 «Основні засоби» – 13 100 грн.;

2) Д-т 131 «Знос основних засобів» – 12 300 грн.

К-т 10 «Основні засоби» – 12 300 грн..

 

Завдання 14.

.

Завдання, напрями та джерела інформації для контролю основних засобів і нематеріальних активів.

Контроль операцій з надходження і витрачання матеріальних запасів.

. Визначити суть порушень:

До складу транспортно-заготівельних витрат за січень включено 7400 грн., в т.ч.: оплата за перевезення на автотранспорті у сумі 2400 грн.; митні податки та збори – 1000 грн.; оплата простоїв вагонів – 1200 грн.; комісійні послуги посередників – 2800 грн..

 

Завдання 15.

1. Джерела інформації та методи контролю результатів інвентаризації матеріальних запасів.

Завдання, основні напрями, нормативно-правова база і джерела інформації для контролю стану обліку, внутрішнього контролю та звітності.

Організація і методика проведення податкових перевірок.

. Визначити суть порушень:

Під час ревізії каси, що була проведена 5 липня поточного року встановлено такі факти:

прибутковий ордер №118 від 3 травня на суму 414,50 грн. на оплату автотранспортних послуг;

прибутковий ордер №119 від 4 травня на суму 5315,75 грн. на оплату вартості дров, відпущених робітникові (дані документи в касовій книзі не записані);

20 грн. терміном до 30 травня.

остання інвентаризація каси була проведена станом на 1 січня поточного року головним бухгалтером.

 

Завдання 16.

тів.

Предмет і форми контролю використання коштів державного бюджету Рахунковою палатою.

Основні етапи, стадії, джерела і процедури аудиту виконання бюджетних програм.

. Визначити суть порушень:

. р., встановлено нестачу цементу марки М-500 в кількості 5 ц по ціні 100 грн. за один 1ц на суму 500 грн. і надлишок цементу марки М-200 в кількості 10 ц по ціні 70 грн. за один 1ц на суму 700 грн.

У бухгалтерському обліку відображено:

Д-т 201 «Сировина й матеріали» – 700 грн.

К-т 201 «Сировина й матеріали» – 500 грн.

К-т 719 «Інші доходи від операційної діяльності» – 200 грн.

 

Завдання 17.

1. Методичні прийоми і послідовність контролю доходів і фінансових результатів від надзвичайної діяльності підприємства.

.

Організація внутрішнього контролю в органах державного сектора.

. Визначити суть порушень:

підприємством сплачено постачальнику «Бетаойл» за отримане паливо – 12000 грн., в т. ч. ПДВ – 2000 тис. грн. У жовтні м. р. використано палива за обліковими цінами на суму 10000 грн., в т. ч. для потреб операційної діяльності – на суму 5600 грн., а решта – 4400 грн. для опалення дитячого садочку та об’єктів підсобного господарства. У бухгалтерському обліку зроблено наступні записи:

Д-т рах. 23 «Виробництво» – 5600 грн.

Д-т рах. 949 «Інші витрати операційної діяльності» – 4400 грн.

К-т рах. 203 «Паливо» – 10000 грн..

 

Завдання 18.

.

Предмет, об’єкти і методичні прийоми державного фінансового контролю.

Особливості контролю надходжень і використання цільового фінансування підприємства.

. Визначити суть порушень:

. р. Обсяг збитків до відшкодування при нестачі в сумі 14300 грн. визначено за обліковими цінами і відображено в обліку наступним записом: Д-т 949 «Інші витрати операційної діяльності» – 14300 грн., К-т 201 «Сировина й матеріали» – 14300 грн..

 

Завдання 19.

1. Пояснити, як перевірити правомірність здійснення операцій з витрачання іноземної валюти.

Методика контролю руху грошових коштів підприємств на рахунках у банках.

Контроль основних прямих витрат на виробництво.

. Визначити суть порушень:

Покупець повернув частину продукції в зв’язку з її невідповідністю за якістю та відмовився робити її заміну на іншу. Обсяг поставки за цінами реалізації складає 12000 грн., повернено продукції на суму 2400 грн. У бухгалтерському обліку підприємства-продавця відображено тільки оприбуткування поверненої продукції (Д-т 26 «Готова продукція» К-т 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями»).

 

Завдання 20.

Контроль фінансового стану підприємства.

Перевірка організації облікової і контрольної роботи на підприємстві.

Планування та організація здійснення контрольних заходів Рахунковою палатою.

. Визначити суть порушень:

.р. безкоштовно передала фірмі «КАП» основні засоби по первісній вартості 25 400 грн., сума нарахованого зносу складає 12 300 грн..

У бухгалтерському обліку фірми «ТОР» відображено:

1) Д-т 976 «Списання необоротних активів» – 13 100 грн.

К-т 10 «Основні засоби» – 13 100 грн.;

2) Д-т 131 «Знос основних засобів» – 12 300 грн.

К-т 10 «Основні засоби» – 12 300 грн..

 

 

Завдання 21.

1. Пояснити, як перевірити звіт про використання грошових коштів підзвітної особи.

Порядок проведення перевірок використання коштів державного бюджету та оформлення їх результатів.

Базові елементи і завдання фінансово-господарського аудиту та порядок оформлення його результатів і їх оприлюднення.

. Визначити суть порушень:

Підприємством «ПАВЛ» 26 серпня 2016 року була здійснена інвентаризація готової продукції на складі, у результаті чого на складі виявлено 254 комплекти білизни. 27 серпня 2016 року інспектором проведено фактичну перевірку наявності готової продукції на складі. Встановлено фактичну кількість комплектів білизни – 201 штук. Будь-яких документів повидачі комплектів в бухгалтерії не зареєстровано.

 

Завдання 22.

.

.

.

. Визначити суть порушень:

нансові результати діяльності ревізованого підприємства. У бухгалтерському обліку відображено: Д-т 662 «Розрахунки з депонентами» – 1730 грн. К-т 793 «Результат іншої звичайної діяльності» – 1730 грн..

 

Завдання 23.

1. Основні напрями та методичні прийоми ревізії МШП.

Особливості організації і проведення внутрішнього аудиту в органах державного сектора.

Документальний контроль операцій із надходження та вибуття основних засобів.

. Визначити суть порушень:

Згідно даних бухгалтерського обліку станом на 06.10.2016 року в касі налічувалося 856 грн. 37 коп. В процесі контролю фактичної наявності грошей в касі було виявлено готівки на суму 790 грн. 94 коп. Крім того, в касі була виявлена розписка діловода Прими Л.Ф. про отримання в борг грошей на суму 200 грн.

 

Завдання 24.

1. Пояснити як перевірити правомірність і реальність виникнення і правильність списання заборгованості перед постачальниками за матеріальні цінності, роботи, послуги.

Контроль доходів і фінансових результатів від операційної діяльності.

Контроль розрахунків з покупцями і замовниками.

. Визначити суть порушень:

віденди за минулий рік.

У бухгалтерському обліку відображено:

72 000 грн.

72 000 грн.;

72 000 грн.

72 000 грн..

 

Завдання 25.

1. Напрями, об’єкти і джерела ревізії розрахунків з покупцями та замовниками.

.

Правові засади здійснення державного фінансового контролю в Україні.

. Визначити суть порушень:

По видатковому касовому ордеру №359 від 15 жовтня поточного року, підписаного головним бухгалтером, виплаченого столяру Сорокіну І.П. 15 180 грн. за виконану роботу. Підпис Сорокіна І.П. про одержання грошей нерозбірливий. Інших реквізитів немає. Сорокін І.П. не є штатним працівником підприємства.

По прибутковому ордеру №184 від 10 жовтня оприбутковано готівку в сумі 10 000 грн., одержану по чеку №3454467 з поточного рахунку. Згідно даних виписки банку по вказаному чеку видано готівкові гроші в сумі 10 200 грн.

 

Завдання 26.

.

Порядок оформлення результатів податкових перевірок і контроль за реалізацією їх матеріалів.

Контроль законності та ефективності використання коштів на фінансування державних цільових і бюджетних програм.

. Визначити суть порушень:

сяться до Головної книги. Інші облікові реєстри по цих рахунках не ведуться.

 

 

Завдання 27.

.

Вимоги до змісту акта (довідки) документальної перевірки платників податків – юридичних та фізичних осіб.

Порядок збору необхідної інформації для отримання достатнього розуміння щодо діяльності економічного суб’єкта.

. Визначити суть порушень:

000 грн..

 

Завдання 28.

.

Організація і проведення аудиту ефективності.

Гармонізація внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту в системі органів виконавчої влади.

. Визначити суть порушень:

1.Готівка призначена для виплати зарплати працівникам підприємства, використана на адміністративні потреби.

2.Видача готівки в підзвіт здійснюється за умови повного звіту конкретної особи по попередньо виданому авансу.

3.Особи, що отримали готівку в підзвіт, пред’являють в бухгалтерію звіт про витрачені суми та здійснюють кінцевий розрахунок по них не пізніше 3-днів по проходженню терміну, на який вони були видані або з дня повернення з відрядження.

4.Підприємство одержало готівку для виплати зарплати, залишки якої протягом 2-днів перевищували встановлений ліміт.

5.Касир зберігає в касі особисті гроші.

 

Завдання 29.

Особливості організації і проведення аудиту ефективності використання державних коштів.

Контроль за виконання пропозицій і рекомендацій Рахункової палати за результатами аудиту.

Контроль доходів і фінансових результатів від іншої звичайної та надзвичайної діяльності.

. Визначити суть порушень:

віденди за минулий рік.

У бухгалтерському обліку відображено:

Д-т 443 «Прибуток, використаний у звітному періоді» – 72 000 грн.

К-т 671 «Розрахунки за нарахованими дивідендами» – 72 000 грн.;

Д-т 671 «Розрахунки за нарахованими дивідендами» – 72 000 грн.

К-т 311 «Поточні рахунки в національній валюті» – 72 000 грн..

 

Завдання 30.

1. Особливості проведення інвентаризацій матеріальних запасів під час ревізії.

Контроль розрахунків з оплати праці та інших виплат працівникам.

Особливості проведення Рахунковою палатою перевірок дотримання розпорядниками бюджетних коштів вимог чинного законодавства України у процесі здійснення державних закупівель.

. Визначити суть порушень:

Відпускна вартість відвантаженої продукції за лютий п. р. відображена у бухгалтерському обліку підприємства записом: Д-т 901 «Собівартість реалізованої готової продукції» – 58 000 грн. К-т 701 «Дохід від реалізації готової продукції» – 58 000 грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

чної форми навчання

Мета контрольної роботи – закріпити теоретичні знання з державного фінансового контролю, набути навичок роботи з різними джерелами інформації, реферативного викладу матеріалу, що вивчається, та вирішення практичних завдань виконання контрольних заходів.

ицею.

 

Індивідуальні завдання

власну думку, робити висновки.

.

.

5

 

балів.

 

написання

за заданою проблематикою.

ті контрольної роботи.

.

Обсяг реферату повинен складати 9–10 стандартних сторінок формату А4.

Запропонована проблема має бути розглянута студентом із різних сторін; в есе має бути яскраво виражена авторська позиція щодо шляхів вирішення проблеми.

).

– 15-20 сторінок формату А4.

, обґрунтованості висновків.

Тематика рефератів

торичному аспекті.

Проблеми становлення системи державного фінансового контролю в Україні.

Ефективність контрольно-ревізійної діяльності органів державного фінансового контролю.

Державний фінансовий аудит як нова форма фінансового контролю діяльності суб’єктів господарювання.

У).

.

організації і здійснення спільних контрольних заходів.

.

.

.

використання державних коштів у США, Франції, Швеції та інших країнах світу.

.

(порівняльна характеристика).

Україні.

фінансового стану суб’єктів господарювання.

суб’єктів господарювання.

Особливості методики контролю доходів і витрат діяльності підприємств малого бізнесу.

.

Особливості організації і методики контролю великих платників податку.

податкового контролю платників ПДВ.

Методичні і практичні аспекти контролю поточних зобов’язань суб’єктів господарювання.

.

.

ефективності використання державного і комунального майна.

операцій з оренди основних засобів підприємств.

контролю фінансових результатів та розподілу і використання чистого прибутку у ПАТ.

.

управління державним боргом.

.

.

.

комп’ютерному середовищі.

.

Рахунковою палатою України.

Залучення органами державного фінансового контролю до здійснення контрольних заходів експертів та інших спеціалістів (інших органів державного фінансового контролю та аудиторських фірм).

Рахунковою палатою України.

державного фінансового контролю: загальнотеоретичні і практичні аспекти.

дотримання розпорядниками державних коштів вимог чинного законодавства України у процесі здійснення державних закупівель.

Рахунковою палатою України.

.

.

в органах державного сектору.

.

центральних органах виконавчої влади.

утворення структурних підрозділів внутрішнього аудиту та проведення такого аудиту в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади.

се

.

.

в епоху соціально-економічних трансформацій.

.

ви розвитку.

ть від інспектування (ревізії).

суспільного сектору і переваги застосування аудиту ефективності у державному фінансовому контролі: досвід України та інших країн.

.

ції?

.

національної системи державного фінансового контролю в контексті запровадження нового Бюджетного кодексу України.

.

контролю державних фінансів.

Податковий контроль і адміністрування податків: порівняння та характеристика.

.

світу.

.

на досягнення цільового і ефективного використання бюджетних коштів.

в Україні та інших країнах світу.

Оцінка ефективності державного фінансового контролю.

національної системи державного фінансового контролю в контексті запровадження Податкового кодексу України.

22. Модернізація державного фінансового контролю в умовах зміни регулятивної ролі держави у соціальній та податковій сферах.

державного фінансового контролю.

Внутрішній аудит: незалежність, місія та роль у державному управлінні.

внутрішній аудит та його застосування у державному секторі.

 

»

 

орма навчання)

Об’єктами поточного оцінювання знань студентів заочної форми навчання є: робота студента під час контактних занять у період установчої сесії та у міжсесійний період, домашні письмові роботи, індивідуальні завдання і контрольні роботи, модульні контрольні роботи, виконання вибіркового завдання, що виконуються в аудиторії під контролем викладача, інші види завдань, відображені у робочій програмі.

Індивідуальні завдання для домашнього самостійного виконання видаються під час установчої сесії (начитки лекцій). Такі завдання можуть розміщуватись на сайті Університету або видаватись безпосередньо студентам.

, а також презентація і захист індивідуальних та контрольних робіт.

За місяць до початку сесії студенти усі виконані домашні, індивідуальна та контрольні роботи повинні бути здані на попередню перевірку викладачу на кафедру. Дата надходження робіт фіксується на кафедрі у спеціальному журналі.

Під час сесії студенти захищають свої домашні, контрольні та індивідуальні роботи в ході співбесіди з викладачем.

Виконання і перевірка аудиторних контрольних робіт проводиться в сесійний період згідно з розкладом.

Деталізацію видів робіт, об’єктів контролю та їх оцінювання наведено у карті самостійної роботи:

 

 

 

Карта самостійної роботи студента

для

магістр

«Управління та адміністрування»

спеціальність — 8.71 «Облік і оподаткування»

спеціалізація – 8.0711 «Облік, аудит та оподаткування»

Заочна форма навчання

заняття

Контактні заняття

Макс.

1.

Установча міні-лекція (конспект)

Міні-лекція (конспект)

Міні-лекція (конспект)

4.

Міні-лекція (конспект)

5.

Тема 5. Контроль основних засобів і нематеріальних активів

Міні-лекція (конспект)

6.

Тема 7. Контроль витрат, доходів і фінансових результатів діяльності

Міні-лекція (конспект)

Міні-лекція (конспект)

Тема 10. Контроль використання коштів державного бюджету Рахунковою палатою України

Міні-лекція (конспект)

Міні-лекція (конспект)

Тема 5. Контроль основних засобів і нематеріальних активів

Міні-лекція (конспект)

Тема 7. Контроль витрат, доходів і фінансових результатів діяльності

Міні-лекція (конспект)

Міні-лекція (конспект)

Тема 10. Контроль використання коштів державного бюджету Рахунковою палатою України

25

 

Види завдань

Форма подання

 

Термін подання і реєстрації

Форма контролю

Макс.

Домашнє індивідуальне завдання

(письмова або електронна)

р.

на кафедру або на електронну пошту викладача)

Захист і обговорення результатів за графіком «Дня заочника»

1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою

2. Написання реферату

3. Написання есе

4. Аналітичний звіт власних наукових досліджень за відповідною тематикою

5. Пошук, підбір та огляд джерел за заданою тематикою

6. Підготовка презентації за заданою тематикою

7. Переклад літературних джерел англомовного походження за заданою проблематикою

8. Участь у наукових студентських конференціях і семінарах

9. Підготовка наукових публікацій

(письмова або електронна)

Індивідуально викладачу за графіком «Дня заочника»

Захист і обговорення результатів за графіком «Дня заочника»

індивідуальних завдань

Разом

50

* За рішенням кафедри студентам, які брали участь у позанавчальній науковій діяльності — участь у конференції, підготовці наукових публікацій тощо — можуть присуджуватись додаткові бали за поточну успішність, але не більше 10 балів.

Довідкова інформація:

 

ПІБ викладача повністю, посада, вчене звання, електронна адреса викладача

Булкот Ганна Вікторівна, доцент, к.е.н.,

Адреса, телефон та режим роботи кафедри

2-й корпус, аудиторія 54, тел. 371-62-54,

з понеділка по п’ятницю з 09-00 до 17-00

Адреса, телефон та режим роботи деканату

вул. Дегтярівська,49-Г, 2-й корпус університету, ауд.16, тел. 371-62-17,

з понеділка по п’ятницю з 08-30 до 16-30, та у день заочника

 

 

орма навчання

 

Оцінювання виконання завдань

заочної форми навчання у сесійний період

Протягом сесійного періоду студенти виконують практичні завдання, пишуть тестовий контроль, приймають участь у дискусіях, розгорнутих бесідах, пишуть міні-лекції.

 

;

у тому числі:

балів);

.

 

оцінюються так:

 

№ теми

1

2

3

4

5,6

7,8

9

,11

2

5,6

7,8

10

Максимальна

кількість

5

 

:

.

виставляється, якщо студент дав вичерпну та обґрунтовану відповідь на поставлене запитання, творчо підійшов до вирішення завдання, продемонстрував вміння ефективної роботи з інформацією, усно чи письмово формулювати власну думку, проявив ініціативу, показав високий рівень теоретичних знань, які вдало застосував при вирішенні практичних ситуацій.

виставляється, якщо студент відповів на поставлене запитання в цілому правильно, але помилився у використанні понятійного апарату, показав недостатні знання літературних джерел, а також не зміг належним чином провести аналіз відповідних явищ та процесів, зробити висновки, обґрунтувати пропозиції. В оформленні письмової роботи наявні певні недоліки, під час її підготовки використано недостатній обсяг літератури або застарілу інформацію.

виставляється, якщо студент не виконав завдання, не відповів або неправильно відповів на поставлене запитання, не спромігся провести аналіз відповідних явищ та процесів, зробити висновки.

 

:

.

виставляється, якщо студент дав вичерпну та обґрунтовану відповідь на поставлене запитання, творчо підійшов до вирішення завдання, продемонстрував вміння ефективної роботи з інформацією, усно чи письмово формулювати власну думку, проявив ініціативу, показав високий рівень теоретичних знань, які вдало застосував при вирішенні практичних ситуацій.

виставляється, якщо студент не виконав завдання, не відповів або неправильно відповів на поставлене запитання, не спромігся провести аналіз відповідних явищ та процесів, зробити висновки.

 

:

.

виставляється, якщо студент дав вичерпну та обґрунтовану відповідь на поставлене запитання, творчо підійшов до вирішення завдання, продемонстрував вміння ефективної роботи з інформацією, усно чи письмово формулювати власну думку, проявив ініціативу, показав високий рівень теоретичних знань, які вдало застосував при вирішенні практичних ситуацій.

виставляється, якщо студент відповів на поставлене запитання в цілому правильно, але помилився у використанні понятійного апарату, показав недостатні знання літературних джерел, а також не зміг належним чином провести аналіз відповідних явищ та процесів, зробити висновки, обґрунтувати пропозиції. В оформленні письмової роботи наявні певні недоліки, під час її підготовки використано недостатній обсяг літератури або застарілу інформацію.

виставляється, якщо студент не відповів на поставлене запитання правильно або відповів недостатнього з огляду на висвітлення теоретичного матеріалу і для досягнення мети завдання, зробив не всі визначення та висновки, а при розв’язанні навчальних ситуацій допустив помилки (принципові та/або непринципові) чи неправильно підійшов до тлумачення ситуацій з точки зору діючого законодавства, неправильно виконав основні розрахунки.

виставляється, якщо студент не виконав завдання, не відповів або неправильно відповів на поставлене запитання, не спромігся провести аналіз відповідних явищ та процесів, зробити висновки.

 

 

 

 

 

»

 

Заочна форма навчання

здійснюється на основі результатів поточної успішності та екзамену.

є результати виконання письмових екзаменаційних завдань.

Екзаменаційний білет містить 5 завдань, кожне з яких оцінюється за 4-х бальною шкалою (відмінно, добре, задовільно, незадовільно) залежно від рівня знань та їхнього застосування для вирішення практичних завдань.

Шкала оцінювання екзаменаційних завдань:

 

Рівень знань

Відмінний

Добрий

Задовільний

Незадовільний

0

 

(включно).

(до 60%) студент отримує незадовільну оцінку за результатами екзамену, а набрані за екзамен бали не враховуються у загальній підсумковій оцінці.

студент набрав не менше 30 балів).

Якщо на екзамені студент набрав менше 30 балів, тобто отримав незадовільну оцінку, загальна підсумкова оцінка включає лише оцінку за поточну успішність.

складається з суми балів за поточну успішність та за виконання екзаменаційних завдань (за умови, що на екзамені студент набрав не менше 30 балів) не повинна перевищувати 100 балів.

Результати оцінювання знань студентів за 100-бальною шкалою переводяться в 4-х бальну та шкалу за системою ECTS і заносяться в екзаменаційну відомість.

 

 

Оцінка за бальною шкалою,

що використовується

Оцінка за національною

 

 

 

незадовільно

дисципліни

F

 

»

 

.

 

одержали незадовільну оцінку («FX» або «F»), подають заяву на останнє перескладання підсумкового контролю комісії, яка створюється деканом факультету.

 

, відраховуються з університету.

 

Студенти, які за результатами поточної успішності та екзамену отримали незадовільну оцінку «FX», мають право повторно складати іспит за заявою: один раз викладачу, другий – комісії, яка створюється деканом факультету.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендована література

 

Основна

(із змінами).

(із змінами).

Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI (із змінами).

2012).

ми).

.

Указ Президента України «Про Положення про Державну фінансову інспекцію України» від 23.04.2011 № 499/2011.

/2011.

Про затвердження Положення про Державну аудиторську службу України : постанова Кабінету Міністрів України від 03.02.2016 № 43-2016-п.

Про затвердження Порядку проведення інспектування Державною фінансовою інспекцією, її територіальними органами : постанова Кабінету Міністрів України від 20.04.2006 № 550 (із змінами).

від 28.09.2011 № 1001.

Про утворення Державної аудиторської служби України. Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 28.10.2015 № 868.

Порядок планування контрольно-ревізійної роботи Державною фінансовою інспекцією та її територіальними органами. Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 08.08.2001 № 955 (із змінами).

Стандарти внутрішнього аудиту: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 04.10.2011 № 1247.

Стандарт Рахункової палати «Порядок підготовки і проведення перевірок та оформлення їх результатів». Затв. постановою Колегії Рахункової палати України від 27.12.2004 № 28-6.

Державний фінансовий контроль: ревізія та аудит. – Київ: НВП «АВТ», 2004. (Інтегрований навчально-атестаційний комплекс).

Державний фінансовий контроль: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Л.В. Гуцаленко, В.А. Дерій, М.М. Коцупатрий. – К.: Центр учбової літератури, 2009.

Державний фінансовий аудит: методологія і організація: монографія / [Є. В. Мних, М. О. Никонович, Н. С. Барабаш та ін.]; за ред. Є. В. Мниха. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2009. – 319 с.

Державний фінансовий контроль : Підручник / С. О. Булгакова, В. Г. Барановська, Л. В. Єрмощенко та ін.; за ред. А. А. Мазаракі. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2007. – 303 с. (Інтегр. навч.-атестац. комплекс).

Державний фінансовий контроль / І.К. Дрозд, В.О. Шевчук. Навчальний посібник. – К.: ТОВ «Імекс-ЛТД», 2007.

Державний фінансовий контроль. Парадигми розвитку: монографія / І.Іванова – К.: Академвидав, 2010.

Організація державного фінансового контролю : Навчальний посібник / В.Ф. Максімова. –Одеса : ОНЕУ, 2012. – 276 с. –

http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/2431/1/Організація державного фінансового контролю.pdf

.

Державний фінансовий контроль : навчальний посібник / А.В. Хмельков. – Х. : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013. – 2013. – 548 с. — http://www.univer.kharkov.ua/images/redactor/news/2014-10-20/Hmelkov.pdf

.

Державний фінансовий контроль : навчальний посібник / О.А. Шевчук. – К.: УБС НБУ, 2014. – 418 с.

 

Додаткова

від 22.10.2008 № 1347-р (у редакції розпорядження Уряду від 23.12.2009 № 1601-р).

І.

.

Про затвердження Порядку визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей : постанова Кабінету Міністрів України від 22.01.1996 № 116 (із змінами).

.

Про затвердження Кодексу етики працівників підрозділу внутрішнього аудиту : наказ Міністерства фінансів України від 29.09.2011 № 1217.

.

Головного контрольно-ревізійного управління України від 26.10.2005 № 319.

, 2006.

Внутрішній контроль та аудит у секторі державного управління України та європейський досвід / П. П. Андрєєв, О. О. Чечуліна, Ян ван Тайнен, М. Г. Тимохін та ін. – К. : Кафедра, 2011.

.

.

http://ird.gov.ua/irdp/p20150301.pdf

Реформування фінансового контролю як складової інституційних реформ у системі управління державними фінансами / П.П. Андрєєв, О.О. Чечуліна, І.Ю Чумакова та ін.. – К.: ДННУ «Акад. фін. Управління», 2013.

. – С. 95-109.

 

Література для перекладу

з англійської мови на українську:

.

.

1) Performance report. Estimates 2000-2001. March 31, 2001.

.

Auditor of Canada Official report per year 2001.

. – 2009.

. – 2009.

.

 

 

 


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *