ВОУД_Жуйел_Багдар_187

Жүйелік бағдарламалау

Операциялық жүйелер

Mac OS

:

F) Linux

:

А) компьютер жадысын қолданады

В) компьютер файлдарын қолданады

C) компьютер ресурстарын қолданады

D) пайдаланушылар арасында ресурстарды таратады

E) администраторлар арасында ресурстарды таратады

F) администраторларды программалық қамтамалармен қамтамасыздандырады

:

А) программаларға жадыдан орын бөледі

В) жадыға программаларды жүктейді

C) жүйелік шақыруларды өңдейді

D) жүйелік және программалық қамтамаларды орындайды

E) жүйелік және программалық қолданбаларды есептейді

ді:

А) жүйелік шакыруларды өндейді

В) программаларға жадыдан орын бөледі

C) жүйелік және программалык қолданбаларды есептейді

D) программаларга процессорлык уақыт береді

E) жүйелік және программалык камтамаларды орындайды

F) жадыдан программаларды шақырады

:

А) программаларға жадыдан орын бөледі

В) программаларга процессорлык уақыт береді

C) жүйелік және программалык камтамаларды орындайды

D) жүйелік шакыруларды өндейді

E) жүйелік программаларды кабылдайды

Операциялық жүйе бұл мына программалар кешені

A) компьютер ресурстарының менеджері немесе администратор рөлін орындаушы

B) компьютер блоктарын басқарушы

C) компьютер ресурстарына қатынауды қамтамасыздандырады

D) компьютер құрылысын бақылаушы немесе бағдарлаушы

E) компьютер жұмысына жауапты пайдаланушылар немесе қолданушылар рөлін орындаушылар

Операциялық жүйе бұл мына программалар кешені

A) компьютер ресурстарының менеджері немесе администратор рөлін орындаушы

B) компьютер жұмысына жауапты пайдаланушылар немесе қолданушылар рөлін орындаушылар

C) компьютер блоктарын басқарушы

D) компьютер жадысына қатынушы немесе орындаушы

E) толық компьютер жұмысын басқарушы

операциялык жуйесінің қосымшаларына ұсынылатын объект категориялары

Admin

Program Device Interface

операциялык жуйесінің қосымшаларына ұсынылатын объект категориялары

A) Graphics Device Interface

Program Device Interface

G) Admin

:

A) мысалы, файл, канал, графикалық суреттер

F) программалык ресурс

:

B) деректер құрылымы

C) жүйелік ресурс

D) мысалы, файл, канал, графикалық суреттер

F) пакеттік құрылымдар

G) мысалы, пакет, папка, видео көрсетілімдер

Операциялық жүйенің негізгі компоненті – ядроның (kernel) міндеті

C) ресурстарды басқару

F) файлдарды басқару

:

A) объект типін идентификациялауға арналған құралдардан тұрады

С) жүйелік жазбаларды көрсетеді

E) объект адресінен тұрады

Windows ағындарынын приоритеттepi

A) 31-ден бастап 0-ге дейін өзгереді

B) орындалатын контекстегі салыстырмалы жедел жады приоритетіне байланысты анықталады

C) абсолютті процесс приоритетіне байланысты анықталады

D) 0-ден бастап (жоғарғы приоритет) 31-ге (төменгі приоритет) дейін өзгереді

E) процессорлық уақытты тарату кезінде қолданылады

F) өзi орындалатын контекстегі салыстырмалы процесс приоритетіне байланысты анықталады

Windows ағындарынын приоритеттepi

A) 31-ден бастап 0-ге дейін өзгереді

B) орындалатын контекстегі салыстырмалы жедел жады приоритетіне байланысты анықталады

C) абсолютті процесс приоритетіне байланысты анықталады

D) 0-ден бастап (төменгі приоритет) 31-ге (жоғарғы приоритет) дейін өзгереді

E) өзi орындалатын контекстегі салыстырмалы процесс приоритетіне байланысты анықталады

Ағынның негізгі күйлері

аяқталу

күту

Ағының локальды жадысымен жұмыс жүргізу функциялары

) TlsAlloc()

G) TlsGet()

Ағының локальды жадысымен жұмыс жүргізу функциялары

()

G) TlsGetValue()

:

А) бір компьютерде орындалатын процесстер арасындағы деректерді жіберу

В) операциялық жүйенің объектісі

C) процесстер арасындағы аты бар деректер жіберу

D) процесстер арасындағы аты жоқтардың деректер жіберу

E) операциялық жүйенің объектісінің ядросы

Анонимді канал дегеніміз:

А) бір компьютерде орындалатын процесстер арасындағы деректерді жіберу

В) процесстер арасындағы аты бар деректер жіберу

C) бірнеше компьютерде орындалатын процесстер арасындағы деректерді сақтау

D) операциялық жүйенің объектісі

E) процесстер арасындағы аты жоқтардың деректер жіберу

A) канал бойынша деректермен алмау, каналды жабу

B) синхронды канал бойынша деректермен алмау

C) анонимді каналды пайдаланушының құруы

D) атауы бар канал бойынша деректермен алмау

E) клиенттердің қосымшамен байланысуы (қосылуы)

:

A) деректерді ағын арқылы беру, деректермен синхронды алмасу

B) байланыстардың тек бір ғана топологиясын модельдеу

C) параллельді ағындардың арасында деректермен алмасу үшін пайдалану

D) байланыстардың кез келген топологиясын модельдеу мүмкіндігі

E) атаулары бар, жартылай дуплексті

F) атаулары жоқ, жартылай дуплексті

Байланыс каналдары бойынша деректер алмасу кезіндегі деректерді алмасу әдістері

толыктай дуплексті

F) толыктай жартылай дуплексті

Байланыс каналдары бойынша деректер алмасу кезіндегі деректерді алмасу әдістері

G) толыктай симплексті

Байланыс каналдары бойынша деректер алмасу кезіндегі деректерді алмасу әдістері

D) толыктай дуплексті

F) толыктай жартылай дуплексті

POSIX үйлесімді жүйелер

Windows, FreeBSD

POSIX үйлесімді жүйелер:

Windows

G) Windows, OpenVMS

32-де процесс құруды орындайтын функцияларды көрсет:

ExitProcessEx()

WaitForMultipleObject()

Windows синхронизациялау объектілері

пакет

ABI аббревиатурасынын мағынасы

F) Interface

ABI аббревиатурасынын мағынасы

F) Process

API аббревиатурасының мағынасы

F) Programming

DLL аббревиатурасының мағынасын ашыңыз:

ibrary

ЖСҚ (ОЗУ) аббревиатурасынын мағынасы

G) құрылымы

PCB аббревиатурасынын мағынасы

G) Possum

RAM аббревиатурасынын магынасы

G) Attributes

RAM аббревиатурасынын магынасы

Е) Release

Жады – бұл:

В) физикалық құрылғы

D) деректерді сақтауға арналған құрылғы

Е) анықталған уақыт аралығындағы есептеулер кезінде қолданылатын орта

F) уақыты шектеусіз есептеулер кезінде қолданылатын орта

G) деректерді тек қабылдауға арналған құрал

Каталогтарды құру, жою және операциялар жүргізу функциялары

rddir()

Кластер бұл:

1024 байт өлшеміндегі жол аймағы

магнитті дискінің ең кіші аймағы

дискіге жазылуы немесе оқылуы мүмкін аймақ

E) бірнеше секторлардан тұратын аймақ

Тығыздалған, архивті және жасырын файлдардың атрибуттары

file_attribute_compressed

file_attribute_encrypted

file_attribute_hidden

Шифрланған, қалыпты және жүйелік файлдың атрибуттары:

file_attribute_normal

Жадыға бейнеленетін файлдармен жұмыс аяқталған кезде келесі файл дескрипторын, ядро объектілерін жабу және файлдың бейнеленуін болдырмаудың мына функциясын қолданады:

ViewFile(hFile)

CloseHandle(hFileMappingObject)

G) CreateFileMapping()

Файлды бейнелеу объектілерін қолдану және құру үшін WindowsAPI функцияларының көмегіне жүгінеміз. Осы функцияны көрсет:

MapViewOfFile

UnMapViewOfFile

Ағынның локальды жадысымен жұмыс жүргізу тәртібі:

) көрсеткіштерді күту

көрсеткіштерді жинау

көрсеткіштерді тарату

параметрлері

lpMutexAttributes

InitializeCriticalSection

DllMain() функциясының параметрі

hFile

dwFlags

() функциясының параметрлері

, lpBuffer

lpScreenBufferData

dwBufferSize, dwBufferCoord

ReadConsoleOutputAttribute() функциясының параметрлері

C) dwDesiredAccess, dwShareMode

lpWriteRegion

DuplicateHandle() функциясынын параметрлерін көрсет:

pThreadAttributes, dwStackSize

nformation

D) hSourceProcessHandle, hSourceHandle

nheritHandle, dwOptions

G) lpApplicationName, lpCommandLine

Ерекшеліктер коды алу, ерекшеліктер жайында ақпарат алу және фильтр функцияларын көрсетіңіз

GetExceptionCode()

F) GetCode()

Қауіпсіздік жүйесінің нeriзгi программалық компоненттері

D) Security Accounts Manager

Реестр келесі сипаттамаларды сақтайды

F) параметр деректерінің типі

TerminateProcess() функциясының қызметі:

А) процесстің параллельді орындалуын қамтамасыздандырады

C) барлық уақытта шақырыла береді

E) бұл процесске жататын бір ресурсты босатады

F) бұл процесске жататын барлық ресурстарды босатады

процесске жататын барлық ресурстарды босатпайды

Процесске тән ресурстар

қосымшаның жұмысына арналған стек, операциялық жүйенің жұмысына арналған стек

орындалатын функция, команда көрсеткіші регистрі

виртуальды адрестік кеңістік, нақты жадыдағы көптеген жұмыс беттері

ядро объектісінің дескрипторларын сақтауға арналған кесте

орындалатын функция коды, процессор регистрларының жиыны

программа жұмысына арналған стек, жедел жадының жұмысына арналған стек

программалар, программалық пайдаланушы регистрлерінің жиыны

Процессорды босатуға қатысты оқиғалар:

А) квант уақытының өткеніне байланысты ағынның күту күйіне өтуі

D) файлдың бұзылуы

E) дайындық күйіне өтyi

Виртуальды беттерді физикалык жадыға тарту кезіндегі беттерді ауыстыру алгоритмі

F) CIFO

Каталогтармен жұмыс кезіндегі негізгі функциялар

A) каталог бөлу, каталогтарды қосу

В) бар файлға қатынауды ашу, бар файлға қатынауды жабу

C) файлды бөлу, файлдарды жоғалту

D) файлдан деректерді оқу, файл көрсеткішін керекті жазбаға қою

E) каталог құру, каталогты жою

F) файл құру, файлды жою, файлға деректер жазу

Магнитті дискіні форматтау деңгейлері

A) физикалық форматтау немесе бірқалыпты форматтау

В) логикалық форматтау немесе бірқалыпты форматтау

C) физикалық форматтау немесе төменгі деңгейдегі форматтау

D) логикалық форматтау немесе жоғарғы деңгейдегі форматтау

E) дискіні бөлімдерге бөлу

Каталогтарды ауыстыру, анықтау және орнату

GetCurrentFile()

GetCurrentDirectory()

:

ядро объектісін жабу, файлды жабу

файлды ашу, ядро объектісін құру, файлды бейнелеу

файлды жабу, файлды өшіру

файлмен керекті бейнелеуді болдырмау, бейнелеуді бұзу

G) файл түрімен керекті жұмыстарды болдырмау, бейнелеуді ашу

Жадыға бейнеленетін файлдармен жұмыс кезіндегі файлды ашу, ядро объектісін құру және файлдарды немесе оның бөліктерін бейнелеу функцияларын көрсет:

CreateFileMapping()

MapViewOfFile()

DLL түрінде безендірілген программалық модуль

B) .ехе кеңейтілуінде болады

функциялар, әрі деректерден тұра алады

дискіде файл түрінде сақталады

DLL түрінде безендірілген программалық модуль

B) класстар, әрі объектілерден тұра алады

D) жадыда файл түрінде сақталады

G) .ехе кеңейтілуінде болады

DLL статикалық жүктемеленуі бұл:

.lib кеңейтілуінде файл

дискіде файл түрінде сақталады

F) жадыда файл түрінде сақталады

() функциясының параметрлері

nCount, *lpHandles

dwMilliseconds

() функциясының параметрі

dwFlags

лары

FreeLibrary()

GetProcAddress()

LoadLibraryEx()

ReadConsole() функциясының параметрлері

lpNumberOfCharsToRead, lpNumberOfCharsRead

ffer

dwDesiredAccess, dwShareMode

) функциясының параметрлері

lpWriteRegion

lpReadRegion

fferData

ffer

dwBufferSize, dwBufferCoord

 

RaiseException() функциясының параметрлері

A) *lpArguments

B) dwExceptionCode, dwExceptionFlags

C) dwDesiredAccess, dwShareMode

lpSecurityAttributes, dwFlags

E) bAbsolut

 

RaiseException() функцияның параметрлер қатарына жатады:

A) аргументтер саны

B) ерекшелікті жаңарту жалауы

C) басқаруды ерекшелікті өңдеушіге беру

D) блокты қалыпты аяқтау

E) ерекшеліктің коды, ерекшелікті жаңарту жалауы

F) аргументтер массиві

RaiseException() функциясының параметрлері

A) bAbsolut

Arguments

C) hConsoleOutput

D) dwExceptionCode, dwExceptionFlags

E) *lpSecurityAttributes, dwFlags

F) *lpArguments

 

Windows операциялық жүйесінде ағындардың келесі түрлерін ажыратады:

А) пайдаланушының интерфейсінің ағындары

В) серверлік

C) жүйелік

D) үзілгенE) кластерлікF) әмбебапG) мамандандырылған

 

Синхронизациялау объектісі кейбір орындалған әрекет жайында хабарлайды, екі түрі бар және сигналдық күйге функция арқылы өткізіледі:

CreateSemaphore()

semaphore

SetEvent()

CreateMutext()

mutex

 

Виртуальды жады аймағын резервтеу немесе тарату үшін процесс VirtualAlloc() функцияны шақыруы керек, ол келесі параметрлерге ие:

А) виртуальды жады аймағының соңының адресі

B) тарату типі және қол жеткізуді қорғау типі

C) тарату немесе резервтеуге арналған аймақ

D) тарату типі

E) аймақ өлшемі

 

FillMemory() функцияның параметрлері:

А) бастапқы аймақтың адресі

B) буфердің ұзындығы

C) блоктыңұзындығы

D) символ-толықтырушы

E) жады блогының адресі

 

Тіркелу жазбалардың типтері:

A) локальды топтар

В) арнайы топтар

С) компьютердің тіркелу жазбасы

D) доменнің тіркелу жазбасы

E) глобальды топтар

 

OpenSemaphore() функцияның параметрлері

A) дескриптор

B) иесінің атауы

C) семафордың атауы

D) мұралану режимі

E) процесстің бастапқы мәні

F) қол жеткізу жалаулары

 

Магнитті дискіні форматтау деңгейлері

A) логикалық форматтау немесе жоғарғы деңгейдегі форматтау

B) дискіні кластерлерге бөлу

C) физикалық форматтау немесе жоғарғы деңгейдегі форматтау

D) логикалық форматтау немесе төменгі деңгейдегі форматтау

E) дискіні секторларға бөлу

F) физикалық форматтау немесе төменгі деңгейдегі форматтау

G) дискіні бөлімдерге бөлу

 

WriteFile() функцияның параметрлері:

A) жалаулар мен атрибуттар, оқылатын байттар саны

B) жазылатын байтар саны, жазылған байтар саны

C) асихрондық жазуда қолданылады

D) жалаулар мен атрибуттар, атрибуттар файлы

E) атрибуттар файлы, оқылған байттар саны

F) файлдың дескрипторы, деректер буферіне көрсеткіш

G) файлдың аты, қорғау атрибуттары, файлды құру немесе ашу

 

MapViewOfFile() функцияның dwDesiredAccess, dwFileOffsetHigh және dwFileOffsetLow, dwNumberOfBytesToMap параметрлері береді:

А) подкачка файлына қол жеткізу режимі

B) файлдың қазіргі орналасқан орнынан ығысу

C) файлдың байттар саны

D) файлдың соңынан ығысу

E) файлдан жадыға бейнеленетін байттар саны

F) файлдың басынан ығысу

G) файлдың түріне қол жеткізу режимі

 

Жадыға бейнеленетін файл арқылы процесстердің арасында деректермен алмасу мүмкін, себебі:

A) файл бір процесстің жадына бейнеленуі мүмкін

В) файлдарды жадыға бейнелеу ең жақсы өнімділікті қамтамасыдандырады

C) жүйелік файлды қолдануға болады

D) кәдімгі файлды қолдануға болады

E) беттерді подкачкалау файлын пайдалануға болады

F) бірнеше файлдар бірнеше процесстермен жадыға бейнеленуі мүмкін

G) файл бірнеше процесстермен жадыға бейнеленуі мүмкін емес

 

Динамикалық қосылатын библиотекаларды пайдалану . . . мүмкіндік береді:

A) қосымшаларға код пен деректердің бірдей бір экземплярын бөлмеуге мүмкіндік береді

В) пайдаланылатын физикалық жадтың көлемін арттыруға

C) программалық қамтамасыздандыруды әзірлеуге жұмсалатын шығындарды азайтуға

D) программалық қамтамасыздандыруды әзірлеуге жұмсалатын шығындарды арттыруға

Е) пайдаланылатын физикалық жадтың көлемін азайтуға

F) қосымшаларға кодты физикалық жадыға жүктемеуге

G) қосымшаларға программалық кодты пайдаланбауға

 

Орындалатын файлдар және динамикалық библиотекалардың файлдары, яғни кеңейтілулері exe және dll болатын файлдар, бөлімдерге бөлінген:

қамтиды

B) олардың әрқайсысы тек бірдей типтегі деректерді қамтиды

С) осы бөлімдердің біреуі тек регистрлерді қамтиды

D) олардың әрқайсысы әртүрлі типтегі деректерді қамтиды

E) деректерді қамтитын бөлім физикалық жадыда резидентті сақталады

F) орындалатын кодты қамтитын бөлім физикалық жадыда бірнеше экземплярларда сақталады

 

Ағынның динамикалық локальды жадысы бұл:

А) индекстер арқылы қол жеткізу

B) Win32 API арнайы функциялар көмегімен индекстер арқылы қол жеткізу

thread local storage, TLS

функциялары

E) көрсеткішті үлестіру

F) көрсеткішті босату

G) көрсеткішпен жұмыс

 

Асинхронды процедураны орындау үшін келесі шарттарды орындау қажет:

А) асинхронды процедураны орындауға рұқсат беру

В) синхронды процедураны анықтау

С) оның контекстінде осы процедура орындалатын процессті анықтау

D) жүйелік процедураны анықтау

E) синхронды процедураны орындауға рұқсат беру

F) асинхронды процедураны анықтау

 

Файлдан деректерді асинхронды оқуда, ReadFile() функцияның параметрлер қатарына жатады:

А) жүйелік ресурстың дескрипторы

В) файлдың дескрипторы; деректер буферіне көрсеткіш

С) оқылатын байттардың саны; оқылған байттардың саны

D) оқылған байттардың саны E) деректер буферіне көрсеткіш

F) оқылатын байттардың саны

G) асинхронды жазуда пайдаланылады

 

Ерекшеліктерді құрылымдық өңдеу түрлері:

A) бастапқы

B) фреймдік

C) финалдық

D) әмбебапE) кездейсоқ

 

Операциялық жүйелер ядросының объектілері:

A) процесстер, файлдар, оқиғалар

B) құрылғылар, орталар

C) бояу жаққыштар (кисти), файлдар, каталогтар

D) критикалы секциялар, мьютекстер

Е) ағындар, семафорлар, мьютекстер

 

Процесстің приоритеттерін (басымдылықтарын) келесі жалауларды пайдалана отырып орнатуға болады:

A) жоғары приоритет, жоғары приоритеттік процесстер класы

B) фондық процесстер класы, қалыптыдан төмен процесстердің класы

C) нақты уақыт ағынның приоритеті

D) қалыпты приоритет, қалыптыдан жоғары приоритет

E) төменгі приоритет, қалыптыдан төмен приоритет

F) жоғары приоритет, фондық ағынның приоритеті

Қауіпсіздік жүйесінің негізгі программалық компоненттері

A) DomainB) Host

Authentication Package

D) Security Accounts Manager

E) NetlogonF) Winlogon

 

Қауіпсіздік жүйесінің нeriзгi программалық компоненттері

Local Security Authority

B) Security Manager

C) Security Authority

Security Reference Monitor

E) Security Monitor

Security Accounts Manager

 

Қауіпсіздік жүйесінің қосымша программалық компоненттері

A) Security Reference Monitor

Authentication Package

Host

Authority

) Security Accounts Manager

 

Мұраланатын дескрипторды анонимдік каналдың процесс-клиентіне айқын беру келесі тәсілдердің бірі арқылы орындалуы мүмкін:

құрылымның hStdInput өрісі арқылы

құрылымның hStdOutput өрісі арқылы

C) электронды бошта бойынша

хабарламасы арқылы

құрылымның hStdInput, hStdOutput және hStdErrorөрістері арқылы

F) командалық қатар арқылы; файл арқылы

 

Процессті аяқтауға немесе уақытша тоқтатуға болатын функция:

FreeLibrary()

UnmapViewOfFile()

TerminateProcess()

WaitForSingleObject()

TerminateThread()

CloseHandle()

 

Windows-та синхронизациялау объектілері:

А) мьютекс

В) оқиға

G) каталог

 

CopyMemory() функцияның параметрлері

A) жады блогының ұзындығы

B) символ-толтырушы

C) жады блогының атрибуттары

D) тағайындау аймағының адресі

E) ақпарат үшін буфер

F) буфердіңұзындығы

G) жады блогының адресі

 

Р өрістің виртуальды бетіне қол жеткізу атрибуттардың мәндері:

А) бетке қол жеткізу аяқталды

B) бетті тек жазуға ғана қол жеткізу

C) виртуальды беттерде кодты оқкға рұқсат

D) виртуальды беттерде кодты жазу

E) бетті оқу және жазу қол жетімді

F) бетті тек оқу қол жетімді

 

Каталогтармен жұмыс жасау функциялары:

А) CreateDirectory()

RemoveDirectory()

lpBackupFileName

ReadFile()

CopyFile()

CreateFile()

G) CreateThread()

 

Windows-те қауіпсіздік моделінің негізгі терминдер қатарына жатады:

A) қауіпсіздік моделі

В) қауіпсіздікті басқару

С) операциялық жүйе

D) қауіпсіздік дескрипторы

E) жүйені пайдаланушы

F) қол жеткізуді басқару тізімдері

 

Тіркелу жазбалары:

A) администратор

В) файлС) каталогD) объектE) программаF) диск

 

OpenMutex() функцияның параметрлері:

A) мьютекстің дескрипторы

B) мьютекске қол жеткізу

C) қорғау атрибуттары

D) мьютекстің күйі

E) мьютекстің бастапқы иесі

F) мьютекстің тағайындалуы

 

Сектор бұл:

A) жолдың (дорожканың) өлшемі 2048 байт аймағы

B) жолдың (дорожканың) 0-ден бастап нөмірленетін аймағы

C) жолдың (дорожканың) 2-ден бастап нөмірленетін аймағы

D) магнитті дискінің бір жолының ең кіші аймағы

E) магнитті дискінің бір жолының ең үлкен аймағы

 

Кластер бұл:

A) магнитті дискінің ең үлкен аймағы

B) бірнеше секторлардан тұратын аймақ

C) дискіге жазылуы немесе оқылуы мүмкін аймақ

D) дискіге жазылуы мүмкін аймақ

E) бірнеше жолдардан тұратын аймақ

F) бірнеше цилиндрден тұратын аймақ

G) дискіге оқылуы мүмкін аймақ

Жадыға бейнеленетін файлмен жұмысты аяқтағанда файлдың дескрипторларын жабу, ядроның объектілері және файлды бейнелеуді болдырмау үшін келесі функциялар қолданылады:

CloseHandle(hFile)

CloseHandle(hFileMapingObject)

CreateFileMapping()

MapViewOfFile()

DeleteFile()

F) CreateFile()

 

CreateFileMapping() функцияның flProtect, dwMaximumSizeHigh және dwMaximumSizeLow, Name параметрлері келесіні береді:

A) файл түріне қол жеткізу режимдері жалауылары

В) файлды жадыға бейнелейтін объектінің атауы

C) файлды жадыға бейнелейтін объектінің дескрипторы

D) файл түрінің өлшемі

E) файлды жадыға бейнелейтін объектінің өлшемі

 

DllMain() функцияның параметрлері:

A) виртуальды адрес

В) файлдың дескрипторы

C) жүктеу тәсілі

D) DllMain функцияны шақыру себебінің жалауы

Е) процесстің дескрипторы

F) түсіріліс (выгрузка) тәсілі

 

абревиатурасның мағынасы:

A) Line

Library

Loader

 

абревиатурасның мағынасы:

irst in

Load

irst out

F) Float

 

абревиатурасның мағынасы:

east

r

ecently

Load

sed

F) Loader

 

абревиатурасның мағынасы:

east

r

quently

Load

sed

irst out

абревиатурасның мағынасы:

ot

r

ecently

Read

sed

F) New

 

абревиатурасның мағынасы:

hread

Load

Local

Tausend

torage

 

Динамикалы қосылатын библиотека процесстің виртуальды жадына жүктелуі мүмкін:

А) процесстің орындалатын модулінің аяқталу барысында

B) ағынды құру барысында

C) жарым-жарты (частично)

D) процессті операциялық жүйе орындау барысында

E) статикалық пен қатар динамикалық

 

WriteConsoleOutput() функцияның параметрлер қатарына жатады:

А) экран аймағы

В) диск дескрипторы

С) экранның буферіне шығару аймағы

D) файл дескрипторы

E) экран буферінің дескрипторы

F) файлға енгізу аймағы

G) деректері бар буфердің өлшемі

 

ReadConsoleOutput() функцияның параметрлері:

А) файлдың атауы

В) экран буферінің дескрипторы

С) экранның буферіне енгізу аймағы

D) каталогтың атауы

E) файлдың дескрипторы

F) файлға шығару аймағы

G) буфердегі бірінші элемент үшін координаталар

 

Ерекшеліктерді құрылымдық өңдеуде пайдаланылатын кілттік сөздер:

mutex

_finally

semaphore

_except

 

Win32 API функциональды түрде келесі категорияларға бөлінеді:

Graphics Device Interface, Network Services, Kernel Interface

Graphics User Interface, Network Services, User Interface

Windows NT Access, Windows Shell, Base Services

Graphics Device Interface, Network Services, User Interface

Windows System Information, Common Control Library

Келесі дескрипторлар мұра етіп алына алмайды:

CreateFile()

LoadLibrary()

CreatePipe()

HeapCreate, HeapAlloc

FreeLibrary()

 

Ерекшеліктерді құрылымдық өңдеу программасы қамтиды:

A) ерекшелікті өңдеуші деп аталатын блок

B) одан кейін программа дұрыс орындалмайтын оқиға

C) программаның орындалу барысында орын алатын оқиға

D) программада қате болып табылатын оқиғалар

E) ерекшелікті финальды өңдеу блогы

F) фильтр өрнегі

деп аталатын программалық код блогы

 

құрылымның параметрлері

A) пайдаланушылардың тіркелу жазбалары

B) құрылымның байттардағы ұзындығы

C) құрылымның адресі

D) мұрагерлік белгісі (признак)

E) құқықтар және артықшылықтар (привилегии)

F) қауіпсіздік дескрипторына көрсеткіш

 

Атауы бар каналдарды процесс-сервер CreateNamedPipe() функцияның көмегімен құрады, ол келесі параметрлерге ие:

А) деректерді беру режимі

B) каналдың атрибуттары

C) клиентпен байланысты күту уақыты, қауіпсіздік атрибуттары

D) канал экземплярларының максималды саны, шығыс буфердің өлшемі, кіріс буфердің өлшемі

Е) каналдың атауы, каналдың атрибуттары, деректерді беру режимі

 

Пошта жәшігінің сипаттамалары жайындағы ақпараттарды

GetMailslotІnfo() функциясының көмегімен алуға болады, оның параметрлері:

А) пошта жәшігінің адресі, хабарламаның минимальды ұзындығы

B) келесі хабарлама ұзындығы, хабарламалар саны

C) келесі хабарлама адресі, хабарламалар салмағы

D) пошта жәшігінің дескрипторы, хабарламанын максимальды ұзындығы

Е) хабарламаны күту интервалы

 

Консолдың кipic буфері келесі категориядағы кipic оқиғаларынан тұрады

A) терезе өлшемін алу, енгізу фокусын алу

B) менюмен байланысты оқиғалар

C) мауспен байланысты оқиғалар D) клавиатурамен байланысты оқиғалар

E) монитордан енгізу, маустан шығару

 

Консолдың кipic буфері келесі категориядағы кipic оқиғаларынан тұрады

A) терезе өлшемін өзгерту, енгізу фокусын өзгерту

B) терезе өлшемін алу, енгізу фокусын алу

C) мауспен байланысты оқиғалар D) клавиатурамен байланысты оқиғалар

E) монитордан енгізу, маустан шығару

Критикалык секцияларды инициализациялау (құру) және жою, критикалық секцияға кipy және шығу функциялары:

A) InitializeCriticalSection(…)

(…)

C) DeleteCriticalSection(…)

D) lpMutexAttributes(…)

E) nCount, *lpHandles(…)

F) EnterCriticalSection(…), LeaveCrticalSection(…)

 

Процессорды босатуға қатысты оқиғалар:

А) дайындық күйіне өтyi

B) жедел жадыда орын жоқ

C) процесстің аяқталуы

D) квант уақытының өткеніне байланысты ағынның күту күйіне өтуі

E) ағынның күту күйіне өтyi

F) ағынның енді ғана құрылуы

G) ағынның орындалуы

 

Процессорды босатуға қатысты оқиғалар:

А) ағынның күту күйінен шығуы

B) жедел жадыда орын жоқ

C) процесстің аяқталуы

D) дайындық күйіне өтyi

E) квант уақытының өткеніне байланысты ағынның дайындық күйіне өтуі

F) файлдың бұзылуы

G) ағынның аяқталуы

 

Виртуальды беттерді физикалык жадыға тарту кезіндегі беттерді ауыстыру алгоритмі

A) LOO

В) FIFO

E) LFO, NOO

 

Виртуальды беттерді физикалык жадыға тарту кезіндегі беттерді ауыстыру алгоритмі

FU

D) GIFO

E) LRU, NUR

 

0, 1, 2 файлдық дескрипторлары келесі стандарттарға жатады

А) алып тастауВ) теру

С) шығару

D) қате

E) енгізу

 

CreateFile() функциясының dwDesiredAccess параметрі келесі мәндердің бipiн қабылдай алады:

A) GENERIC_READ — канал атрибуттарын алуға рұқсат етілген

B) GENERIC_READ — канал атрибуттарын алуға рұқсат етілмеген

C) GENERIC_WRITE — каналға жазу рұқсат етілмеген

D) 0-каналдан оқу рұқсат етілген

E) GENERIC_WRITE — каналға жазу рұқсат етілген

 

 

CreateFile() функциясының dwDesiredAccess параметрі келесі мәндердің бipiн қабылдай алады:

A) GENERIC_READ — каналдан оқу рұқсат етілген

B) GENERIC_READ — канал атрибуттарын алуға рұқсат етілмеген

C) GENERIC_WRITE — каналға жазу рұқсат етілмеген

D) 0- канал атрибуттарын алуға рұқсат етілген

E) GENERIC_WRITE – каналдың атрибуттарын алуға рұқсат етілген

 

UnhandleExceptionFilter жүйелік фильтр функциясының қайтаратын мәндері

A) ерекшелік нүктесі қалыптастырылады

B) Unhandle жуйелік функциясы орындалады

C) ерекшелік нүктесінен программаның орындалуын қайта қалыптастырады

D) программаның жұмысы аяқталады

Е) программа жұмысы басталады

F) программа нүктeci қайта қалыптасады

G) UnhandleExceptionFilter жуйелік функциясы орындалады

 

Graphics Device Interface категориясы келесі объектілерді қамтиды

A) мауыс

B) палитра

C) клавиатура

D) қалам ұшы

Е) каналдар

F) жаққыштар

 

Әрбір ағынға келесі ресурстар тиесілі (қатысты):

A) орындалатын функцияның коды

B) барлық жүйелік ресурстар

C) қосымшаның жұмысы үшін стек

D) процесстің адрестік кеңістігі

Е) операциялық жүйенің жұмысы үшін стек

F) процесс контекстінде орындалатын ағындар

 

Әрбір ағынға келесі ресурстар тиесілі (қатысты):

процессордың регистрлер жиынтығы

B) барлық жүйелік ресурстар

жеткізу маркері

D) процесстің адрестік кеңістігі

Е) операциялық жүйенің жұмысы үшін стек

F) процесс контекстінде орындалатын ағындар

 

Процессордың жұмыс уақыты бөлінеді

A) секундтарға

B) миллисекундтарға

C) минуттарға

D) кванттарға

Е) үлестерге

F) сағаттарға

 

Ағынның приоритетін өзгерту үшін функция пайдаланылады

A) GetErrorLast

B) SetThreadPriority

C) GetLastError

D) SetErrorLast

Е) GetCurrentProcess

F) SetPriorityClass

G) GetThreadPriority

 

Процесстер алмасатын сигналдар арасындағы кейбір фиксирленген қатынасқа (ретке) қол жеткізу

A) қолданбалы қосымша

B) процесстер синхронизациясы

C) логикалық шарт

D) ағындар асинхронизациясы

Е) салыстырмалы синхронизация

 

Синхронизациялаудың үшінші класына өз жұмысының аяқталуында сигналдық күйге өтетін объектілер жатады

A) жұмыс (job)

B) мьютекс (mutex)

C) оқиға (event);

D) процесс (process)

Е) семафор (semaphore)

F) консольдік енгізу (console input)

G) ағын (thread)

 

Userкатегориясы келесі объектілерді қамтиды

A) терезелер

B) палитра

C) курсорлар

D) қалам ұшы

Е) каналдар

F) жаққыштар

 

Процесске міндетті түрде келесі ресурстар тиесілі (қатысты):

A) орындалатын функцияның коды

B) процессор регистрлерінің жиынтығы

C) қосымшаның жұмысы үшін стек

D) процесстің адрестік кеңістігі

Е) операциялық жүйенің жұмысы үшін стек

F) процесс контекстінде орындалатын ағындар

 

Ағындар менеджері процессорды басқа ағынды орындауға ауыстырып қосарда ол келесі амалдарды орындауы тиіс

A) үзілетін ағынның контекстің сақтау

B) барлық жүйелік ресурстарды сақтау

C) процесстің адрестік кеңістігін ұлғайту

D) процесс контекстінде орындалатын ағындарды санау

Е) іске қосылатын ағынның контексттін қалпына келтіру

F) басқаруды іске қосылатын ағынға беру

 

Соңғы қатенің кодын алу үшін функцияны шақыру керек

A) GetErrorLast

B) ErrorGetLast

C) GetLastError

D) SetErrorLast

Е) GetCurrentProcess

F) SetPriorityClass

G) GetThreadPriority

 

Ағындар арасындағы уақыт кванттарын үлестірумен шұғылданады

A) ағындар менеджері

B) администратор

C) қолданбалы қосымша

D) процесстер синхронизациясы

Е) логикалық шарт

 

Тек параллель ағындарды синхронизациялау есептерін шешуге ғана арналған синхронизациялаудың бірінші класына объектілер жатады

A) жұмыс (job)

B) мьютекс (mutex)

C) оқиға (event);

D) процесс (process)

Е) семафор (semaphore)

F) консольдік енгізу (console input)

G) ағын (thread)

 

Операциялық жүйелердің типтері

әмбебап немесе арнайы

B) бірпрограммалық немесе бірпайдаланушылық

асинхронды немесе синхронды

D) бірпроцессорлық

графикалық немесе мәтіндік

F) пайдаланушының басқаруымен жұмыс жасайтын

мамандандырылған

 

Операциялық жүйелердің типтері

мультипрограммалық немесе көппайдаланушылық

әмбебап

мамандандырылған

D) мультипроцессорлық

асинхронды немесе синхронды

графикалық немесе кестелік

нақты уақыт режимдегі

 

Функционалды тұрғыда Win32 API келесі категорияларға бөлінеді

A) Base Services

B) FormatMessage

C) Common Control Library

D) ProcessAttributes

Е) ThreadAttributes

F) Graphics Device Interface

 

Функционалды тұрғыда Win32 API келесі категорияларға бөлінеді

A) FormatMessage

B) Network Services

е

D) ThreadAttributes

Е) Windows System Information

F) ProcessAttributes

 

Функционалды тұрғыда Win32 API келесі категорияларға бөлінеді

Windows NT Access Control

B) FormatMessage

Windows Shell

D) ProcessAttributes

Е) ThreadAttributes

Programming

 

Функционалды тұрғыда Win32 API келесі категорияларға бөлінеді

базалық сервистер

хабарламалар форматтары

жалпы басқару элементтер кітапханасы

процесстің атрибуттары

атрибуттары

графикалық құрылғылардың интерфейсі

 

Функционалды тұрғыда Win32 API келесі категорияларға бөлінеді

A) хабарламалар форматтары

желілік сервистер

пайдаланушының интерфейсі

атрибуттары

жүйесі туралы ақпарат

F) процесстің атрибуттары

 

Функционалды тұрғыда Win32 API келесі категорияларға бөлінеді

үшін қол жеткізуді басқару

хабарламалар форматтары

қабықшасы

D) ProcessAttributes

процесстің атрибуттары

программалау

 

.

ялары

сы

і

тер

і

сы

сы

 

.

категориясы

азалық сервистер функциялары

і

тер

і

сы

сы

 

ды қамтамасыз етеді

і

азалық сервистер функциялары

сы

тер

і

сы

сы

 

.

тер

азалық сервистер функциялары

сы

і

і

сы

сы

 

яларды қамтамасыз етеді.

і

азалық сервистер функциялары

сы

і

тер

сы

сы

 

.

сы

азалық сервистер функциялары

сы

і

тер

і

сы

 

яларды қамтиды

сы

сы

сы

 

категориясы

сы

сы

 

DuplicateHandle() функциясынын параметрлерін көрсет:

hSourceProcessHandle, hSourceHandle

pThreadAttributes, dwStackSize

nformation

hTargetProcessHandle, lpTargetHandle

nheritHandle, dwOptions

pThreadAttributes

G) lpApplicationName, lpCommandLine

 

теріне (басымдылықтарына) сәйкес ажыратады

әмбебап процесстер

дық процесстер

қалыпты приориті бар процесстер

приориті бар процесстер

уақыт процесстері

 

теріне (басымдылықтарына) сәйкес ажыратады

әмбебап процесстер

изикалық процесстер

ақпараттық процесстер

E) нақты уақыт процесстері

 

я

A) SetPriorityClass

B) SetThreadPriority

C) GlobalAlloc

D) GetThreadPriority

E) GetPriorityClass

 

яны шақыру арқылы білуге болады

A) GetPriorityClass

B) GetThreadPriority

C) SetThreadPriority

D) HeapCreate

E) SetPriorityClass

 

яны пайдаланады

A) SetThreadPriority

B) GetPriorityClass

C) GlobalAlloc

D) GetThreadPriority

E) SetPriorityClass

 

A) GetThreadPriority

B) GetPriorityClass

C) GlobalAlloc

D) SetThreadPriority

E) SetPriorityClass

 

деңгейінің қосындысы ретінде анықталады, ол келесі мәндердің бірін қабылдай алады:

_PRIORITY_LOWEST

B) THREAD_PRIORITY_LOWEST

C) THREAD_PRIORITY_BELOW_NORMAL

D) THREAD_PRIORITY_NORMAL

ABOVE

 

деңгейінің қосындысы ретінде анықталады, ол келесі мәндердің бірін қабылдай алады:

B) THREAD_PRIORITY_HIGHEST

IDLE

CRITICAL

RIORITY_CLASS

 

деңгейінің қосындысы ретінде анықталады, ол келесі мәндердің бірін қабылдай алады:

A) THREAD_PRIORITY_ABOVE_NORMAL

_PRIORITY_HIGHEST

_PRIORITY

CRITICAL

THREAD_PRIORITY_BELOW_NORMAL

 

я шақырылады

A) CreateProcess

B) CreateThread

C) ExitProcess

D) TerminateThread

E) SuspendThread

F) ResumeThread

 

өз жұмысын аяқтай алады

A) SuspendThread

B) CreateThread

C) ExitThread

D) CreateProcess

E) ExitProcess

F) ResumeThread

 

ті екінші процесс аяқтай алады

A) TerminateProcess

B) CreateThread

C) ExitThread

D) CreateProcess

E) ExitProcess

F) TerminateThread

 

utex

hread

C) condition

D) semaphore

erminate

 

ялар жатады

A) ReadConsoleInput

B) WriteConsole, ReadConsole

C) PeekConsoleInput

D) WriteConsoleInput

E) WriteFile, ReadFile

F) GetNumberOfConsoleInputEvents

 

A) WriteFile

B) ReadConsoleInput

WriteConsoleOutputCharacter

D) WriteConsoleInput

E) WriteConsole, ReadConsole

F) FlushConsoleInputBuffer

 

ReadConsoleOutputCharacter

B) ReadFile

C) PeekConsoleInput

D) WriteConsole, ReadConsole

E) GetNumberOfConsoleInputEvents

F)

 

түрғыда процесстер арасында хабарламалармен алмасу келесі функциялар көмегімен орындалады

A) send

B) receive

C) _try

D) _except

thread

 

Пошта жәшігінің сипаттамалары

жоқ

B) пошта жәшіктерімен байланысу үшін клиентер пайдаланатын атауы бар

C) деректерді беру бағыты клиенттен серверге қарай

арқылы жүзеге асырылады

бола алады

Пошта жәшігінің сипаттамалары

е қарай

жоқ

бола алады

D) деректерді беру хабарламалар арқылы жүзеге асырылады

E) деректермен алмасу синхронды да, асинхронды да бола алады

 

ді белгілейді

A) _try

B) _except

erminate

frame

 

ерекшелікті өңдеушіні белгілейді

A) _except

B) _try

D) receive

execute

 

Файлдың аты

A) NORTON

WIN. COMAND

NORTON.EXE

MARAT.DOS

COMAND.COM

Ағындардың күйлері

блокта

дайын емес

орындай алмайды

D) орындалмайды

E) белгіленген

F) белгіленбеген

Ағындар мен үрдістерді құратын АРІ функциялар:

CeateProcess

SleepEx

ExitThread

GetCurrentProcess

E) CeateRemodeThread

CeateThread

G) ExitProcess

-тағы бірінші класс синхронизациялау объектілері:

дескрипторлар

оқиғалар

функциялар

D) интервалдар

E) шақырулар

F) көрсеткіштер

ingleObject функциясы сәтті аяқталған жағдайда қайтаратын мәндері:

object_o

wait_process

wait_timeout

timer

change notification

Басқа үрдістің адрестік кеңістігіндегі виртуалды жадымен жұмыс істеуге арналған функциялар:

copyMemory

virtualAllocEx

Memory

MoveMemory

Басқа үрдістің адрестік кеңістігіндегі виртуалды жадымен жұмыс істеуге арналған функциялар:

virtualAllocEx

Memory

MoveMemory

Физикалық жадыдағы әрбір беттің (page) өлшемі:

байт

байт

байт

D) 16384 бит

E) 4 кбайт

Windows-тың барлық версиясында реестрмен жұмыс істеуге арналған АРІ функциялар:

A) RegConnectRegistry

RegOpenKey

RegCreatKeyEx

D) RegFlushKey

E) RegGetKeySecurity

Windows-тың барлық версиясында реестрмен жұмыс істеуге арналған АРІ функциялар:

A) RegConnectRegistry

RegOpenKey

D) RegFlushKey

E) RegGetKeySecurity

RegCreateKey

 

Windows-тың барлық версиясында реестрмен жұмыс істеуге арналған АРІ функциялар:

RegEnumValue

RegSetValue

 

Windows

деректер

конфигурациясы

жолдар мен айнымалылар

D) бұзылған реестрлер

E) жүйелік келтірулер

:

лу керек

беру

ру

тау

алмасуы

лген

тілігі

і

рсету

у

тілігі

ьггын орнату

ру

осымшасын ашу

і:

у керек

импорт файлын сыйдыру

хананы сыйдыру

зу

салыстыру

тау

ру

ттер:

зу

ен импортталатын атауларды сипаттау

ру

ау

а сыйдыру

ктеу

қ локальды жады:

ды

тайды

і

ды

рады

айтын порт:

ратын

абылдайтын

а хабарлайды

D) байланысты орнататын

ратын

ін

i:

A) 100 миллисекунд

B) 1 сантисекунда

секунд

D) 1000 микросекунд

миллисекунд

секунд

децисекунда

і

ттік

енгізілген

к

льді

E) старттық

қ

лген

:

ар

і

ды

і

а болады

іледі

21. Жүйенің ақпараттық қауіпсіздігі мен ресурстар қауіпсіздігінің негізгі қызметтері:

A) ресурсқа қатынауға рұқсаты бар пайдаланушыға ғана рұксат береді

B) ресурсқа қатынауға рұксаты бар пайдаланушыға рұксат бермейді

C) ақпараттық ресурстарды қорғауды қамтамасыз етеді

D) ақпараттық сақтауға арналған ішкі құрылғыларды бақылайды

Е) ақпаратты сақтауға арналған сыртқы құрылғыларды бақылайды

F) ақпараттық ресуртарды қорғауды қарастырмайды

G) ресурсқа қатынауды бақылау оның қызметіне кірмейді

22. Windows NT операциялык жуйесіндегі қатынау құқығының анықталған санаты:

A) SACL — жүйелік қатынауды басқару тізіміндегі көрсеткіш

B) Generic Access Rights — жалпы қатынау құқықтары

C) SID Access Rights — SID құқықтары

D) АСЕ элементінің типін анықтайтын жалауша

E) DAC Rights — дискрециялық қатынауды басқару тізімінің құқықтары

23. Артықшылықтың қатынау құқығынан басты айырмашылығы:

A) артықшылықтар жүйенің күзетілген нысанына емес субъектіге қатысты

B) катынау құқығы жүйенің нысанына емес субъектіге қатысты

C) жалпы қатынау құқығы жүйе әкімдігінің субъектісіне тағайындалған

D) артықшылықтың айырмашылығы басқару құрылымында

E) артықшылықтың арнайы қатынау құқығынан айырмашылығы жоқ

F) стандартты қатынау құқығын пайдаланушы басқарады

24. Атауы бар каналдардан деректерді көшіру үшін PeekNamedPipe() функциясы қолданылады, ол деректерді буферге көшіруді каналдан өшірмей орындайды. Бұл функциянын келесі пapaметpлepi:

A) деректер буферінің орналасу реті, жазылуы керек байттар саны

B) байт дескрипторы, канал буфері

C) байт дескрипторы, байттар саны

D) байттар саны, жазылмаған байттар саны

E) деректер буферінің салмағы, жазылуы керек байттар саны

F) деректер буферінің өлшемі, окылған байттар саны

G) канал дескрипторы, деректер буфері

25. TransactNamedPipe() функциясының параметрі:

A) анонимді канал дескрипторы, каналға көшіруге арналған буфер

B) көшіруге арналған буфер ұзындығы, каналдан көшіруге арналған буфер, көшіруге арналған буфер ұзындығы

C) канал дескрипторы, каналдан көшіруге арналған буфер

D) жазуға арналған буфер ұзындығы, каналдан оқуға арналған буфер, оқуға арналған буфер ұзындығы

E) оқылған байттар саны, каналға асинхронды қатынау

F) байттар саны, каналға қатынау

G) көшірілген байттар саны, каналға синхронды қатынау

1. Операциялық жүйе бұл мына программалар кешені

A) толық компьютер жұмысын басқарушы

B) компьютер ресурстарының менеджері немесе администратор рөлін орындаушы

C) компьютер ресурстарына қатынауды қамтамасыздандырады

D) компьютер құрылысын бақылаушы немесе бағдарлаушы

Е) компьютер жадысына қатынушы немесе орындаушы

F) компьютер ресурстарын диспетчерлеу немесе жоспарлау

G)

2. Операциялық жүйенің негізгі қызметі:

A) компьютер жадысын қолданады

администраторлар арасында ресурстарды таратады

арасында ресурстарды таратады

D) компьютер ресурстарын қолданады

қамтамасыздандырады

администраторларды программалық қамтамалармен қамтамасыздандырады

программалық қамтамалармен қамтамасыздандырады

3. Операциялық жүйелер

A) Linux

B) Windows

C) Word

D) Oracle

E) Java

F) Mac OS

4. Ағынның күйлері

A) орындалмау

орындау

аяқталу

D) күту

E) дайын емес

5. Анонимді канал дегеніміз:

A) процесстер арасындағы аты бар деректер жіберу

B) операциялық жүйенің объектісінің ядросы

C) бірнеше компьютерде орындалатын процесстер асындағы деректерді сактау

D) операциялық жүйе

E) бір компьютерде орындалатын процесстер асындағы деректерді жіберу

F) операциялық жүйенің объектісі

G) процесстер арасындағы қауіпсіздік

6. SUS аббревиатурасының мағынасы

A) Unit

B) String

C) Segment

D) Unix

E) Serial

F) Signal

йелер

A) Windows

B) Windows, OpenVMS

C) MS DOS, FreeBSD

D) Windows, Linux

) UNIX, FreeBSD

F) Mac OS X

G) Windows, FreeBSD

насы

A) Control

B) Memory

C) Classes

D) Foundation

E) Microsoft

і

A) критикалық секциялар, ерекшеліктер

B) каналдар, жадыға бейнеленетін файлдар

C) программалар, кipicтipмелер

деректер

шелер, пакетте, каталогтар

тер, класстар

тайды

ы

ы

і

D) параметр аты

мәні

F) параметр адресі

11. Windows процесстері келесі компоненттерден тұрады:

A) файлдар құрылымы

программа және процесстер

құрылымы

D) адрес кеңістігі

E) пакеттер құрылымы

F) орындалатын программа және деректер

12. Windows синхронизациялау объектілері:

A) критикалық секция

B)

семафор

D) оқиға

E) мьютекс

13. ЖЕСҚ (ОЗУ) аббревиатурасының мағынасы:

A)

B)

С)

D) құрылғы

E) сақтау

F)

16. Ағынның локальды жадысымен жұмыс жүргізу тәртібі:

А) көрсеткіштерді жинау

В) көрсеткішті босату

C) көрсеткіштерді іздеу

D) көрсеткіштерді табу

E) көрсеткіштерді күту

F) көрсеткіштерді аяқтау

G) көрсеткіштермен жұмые

17. Динамикалық кітапханалардың процесстің виртуальды жадысына жүктемелену түpi:

A) логикалык, әpi физикалық

B) процесстің орындамалық модулін құру кезінде

С) ағынның орындамалық модулі кеінде

D) процесс жедел жадыда болған кеінде

E) процесс, әрі ағын

18. Консоль деп интерфейсті атаймыз, ол қосымшалармен келесі қызметтер үшін қолданылады:

A) пайдаланушылармен деректерін сақтау

B) мәтіндік ақпараттарды енгізу — шығару

C) мәтіндік ақпараттарды тек енгізу

D) клавиатура және мониторды қолдану

E) мониторды қолдану

F) мәтіндік ақпараттарды тек тек шығару

19. Енгізу-шығаруды аяқтау процедурасын программист анықтайды, оның осы кездегі қолдану параметрлері:

A) жіберілген беттер саны

B) енгізу-шығару операциясының аяқтау коды

C) енгізу-шығару ұзындығы жайындағы ақпараттар

D) енгізу-шығару жайындағы ақпараттар

Е) енгізу-шығару операциясының басталу коды

F) жіберілген деректер саны

G) жіберілген байттар саны

20. GetЕхсерtіоnСоdе функциясы тек келесі түрде шақырылуы мүмкін

A) ерекшеліктерді табу блогында

B) ерекшелік орындалған жағдайда

C) ерекшелік орындалмаған жағдайда

В) ерекшеліктерді жинау блогында

Е) фильтр түрінде

F) ағын түрінде

21. IRQL аббревиатурасының мағынасы

A) ReQuest

B) ReVout

Input

Level

Label

функциясының параметрлері

lpPreviousCount

hSemaphore

lpMutexAttributes

InitializeCriticalSection

dwMilliseconds

функциясының параметрлері

hServername

dwCurrentState

lpServiceName

dwErorCode

nLength

функциясының көмегімен өзгертуге болады, бұл функцияның параметрлері:

A) жіберу уақыты

B) деректерді жіберудің ескі режимі

C) анонимді канал дескрипторы

D) байттардың минимальды саны

Е) байттардың максимальды саны, күту интервалы

F) деректерді жіберудің жаңа режимі

G) атауы бар канал дескрипторы

25. Атауы бар каналдардың атрибуттары жайында ақпараттарды алу үшін GetNamedPipeInfo() функциясы қолданылады, олар өзгертілмейді. Бұл функцияның параметрлері:

A) канал типінің ұзындығы

B) шығыс буферінің өлшемі, кіріс буферінің өлшемі

C) канал экземплярының өлшемі

D) атауы бар канал дескрипторы, канал типі

Е) канал экземплярының минимальды саны

F) канал экземплярының максимальды саны

G) буфер өлшемі

 

 

 

 

 


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *